VEDTÆGT

for

Kirkegård: Adslev

Kommune: Skanderborg

Provsti: Skanderborg

Stift: Århus

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

§ 1

Kirkegården ejes af Adslev kirke og bestyres af Adslev menighedsråd.

§ 2

Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen.

Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver/kirkegårdsleder under ansvar overfor menighedsrådet/n og i overensstemmelse med Regulativ for graverstillingen/kirke-gårdslederstillingen / arbejdsbeskrivelse for graverstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.

Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

§ 3

Kirkeværgen og graveren/kirkegårdslederen opbevarer hver et eksemplar af såvel kirkegårdskortet som kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser.

Stk. 2. Kirkegårdsprotokollen skal føres i en af Kirkeministeriet godkendt standardprotokol eller en anden af Kirkeministeriet godkendt kirkegårdsprotokol. Kirkegårdsprotokollen kan føres på edb i et af Kirkeministeriet godkendt system.

Stk. 3. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegården.

B. Gravsteder

§ 4

Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

Erhvervelse og fornyelse

§ 5

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til graveren

§ 6

I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger graveren et gravstedsbrev.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet udfærdiges et nyt gravstedsbrev.

§ 7

Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:

1) har bopæl i sognet

2) er udensognsboende, men har en særlig tilknytning til sognet, idet særlig tilknytning foreligger, hvis den udensognsboende tidligere har haft bopæl i sognet, har nære pårørende, der bor i sognet eller har ægtefælle, forældre eller børn begravet på en kirkegård i sognet.

Stk. 2 Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle/registrerede partner umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Dette gælder også i tilfælde, hvor der uden vederlag udlægges gravsted for en ubemidlet afdød. Ægtefællen/den registrerede partner bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1, til at få en gravplads udlagt uden vederlag.

Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.

Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

Fornyelse kan mod betaling ske for minimum 5 år og betalingen beregnes iht. gældende takster

Stk. 7 Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden kan kun ske med menighedsrådets godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af Stiftsøvrigheden.

Stk. 8 Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret på én gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden kan kun ske mod betaling og med Stiftsøvrighedens godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb.

Stk. 9 Reservation af gravsted til fremtidig brug kan ske på følgende vilkår:

Ved aftalens indgåelse udarbejdes en skriftlig gravstedsreservationsaftale. Selve reservationen er gratis for folkekirkemedlemmer, men ikke-folkekirkemedlemmer betaler ved aftalens indgåelse den pris for selve reservationen, der er angivet i gældende takster. Ved aftalen indgåelse betales et engangsbeløb iht. gældende taksblad til dækning af anlæggelse og beplantning

Det er obligatorisk at lade kirkegården renholde gravstedet indtil ibrugtagning mod betaling iht. gældende takstblad. Renholdelse betales årligt forud

Reservationsaftalen bortfalder automatisk

- ved ibrugtagning

- ved manglende betaling

- ved manglende vedligeholdelse

Ved reservation af plænegravsted skal der oprettes legataftale.

§ 8

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.

§ 9

Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

§ 10

Gravstedsretten kan kun overdrages med menighedsrådets samtykke.

§ 11

I rimelig tid inden fredningstiden på et gravsted er udløbet, skal graveren sende et anbefalet brev til indehaveren af gravstedsretten med anmodning til gravstedsindehaveren om at henvende sig til kirkegårdskontoret med besked om, hvad der skal ske med det pågældende gravsted, dvs. om brugsretten skal fornyes eller gravstedet skal nedlægges.

Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå til kirkegården.

Stk. 3. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 3 måneder efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omtalte anbefalede brev.

Nedlæggelse og regulering

§ 12

Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

§ 13

Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændringer af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

Gravstedernes indhegning

§ 14

Gravstederne må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes med andet end levende hegn.

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.

Gravstedernes beplantning

§ 15

Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.

Stk. 2. Der må ikke anvendes plastik eller lignende materiale som underlag.

Stk. 3. Bænke uden rygstød og af en højde under 43 cm. må henstilles på gravstederne, når de holdes i afdæmpede farver og er fremstillet af naturmaterialer.

Stk. 4. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.

Stk. 5. Gravsteder i plæne: se §28

Gravminder

§ 16

Der må kun anbringes gravminder, der i art, størrelse og udformning, materiale samt inskription ikke adskiller sig væsentlig fra de gravminder, der i forvejen findes på kirkegården

Stk. 2. Er gravminder, der ikke overholder ovenstående krav, blevet anbragt, kan de af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan indankes for kirkeministeriet gennem stiftsøvrigheden.

Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk. 4. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, kapitel 4. Menighedsrådet sørger for, at indehaverne af brugsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.

De gravminder, der er registreret som bevaringsværdige, opbevares efter udløbet af brugsretten på gravstedet, på en afdeling på kirkegården, der er indrettet til det formål.

Stk. 5. På menighedsrådets begæring har indehaverne af brugsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet.

Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17

Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes. Man kan vælge selv at vedligholde gravstedet, eller overlade vedligeholdelsen til kirkegården.

Overlades vedligholdelsen til kirkegården kan dette ske i form af:

Renholdelsesaftale, der betales en gang årligt til kirkekassen iht. gældende takstblad eller

Legatgravstedsaftale, hvor der til Stiftsøvrigheden og i henhold til gældende takstblad indbetales et engangsbeløb, der dækker vedligeholdelse af gravstedet i den tid, for hvilken brugsretten er erhvervet. Dette er yderligere beskrevet i § 19

Stk. 2. Det påhviler kirkeværgen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirkeværgen henvende sig til gravstedsindehaveren med tilbud om, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.

Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal menighedsrådet ved anbefalet brev til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger. Brevet skal indeholde en orientering om de konsekvenser, der er nævnt i stk. 5 herunder.

Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan menighedsrådet lade det rydde indtil gravstedet kan ibrugtages igen

Gravstedet kan dog først anvendes til begravelse igen efter udløbet af fredningsperioden for den senest for den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse.

§ 18

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

§ 19

Renholdelsesaftaler: Kirkegården renholder gravsteder mod betaling til kirkekassen efter reglerne iht. gældende takstblad.

Legatgravstedaftaler: Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler en gang for alle af et beløb, som er fastsat i gældende takstblad for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Stk.2. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af provstiudvalget

Stk. 3. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, graveren/kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital. Jvf. også "Regulativ for graverstilling" afsnit III "Almindelige bestemmelser"

Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 20

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 25 år

§ 21

En gravplads for en voksen skal være 1,40 x 2,80 m. hvor forholdene ikke hindrer det. De fleste gravsteder er mindre og varierer i størrelse Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.

Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

§ 22

Anvendes jern-, zink- eller egetræskister eller kister af andet særligt vanskeligt nedbrydeligt materiale, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.

Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.

§ 23

Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen og efter indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne.

Særlige bestemmelser for urnegrave

§ 24

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for urnegrave 15 år.

§ 25

Et urnegravsted skal være 1,40 x 1,40 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørte i hele fredningsperioden, og ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

§ 26

Der må kun anvendes askeurner af et materiale, der må antages at gå til grunde i løbet af fredningstiden.

§ 27

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet.

Øvrige bestemmelser

§ 28

Fællesgravsteder og plænegravsteder

Disse gravsteder er vedligeholdelsesfri for den enkelte gravstedsindehaver, idet det er obligatorisk at vedligeholdelsen overtages af kirkegården. Betaling herfor sker ved et engangsbeløb til Stiftsøvrigheden som ved "legatgravsteder".

Der er følgende muligheder:

1. Urne nedsat i fællesgrav uden markering

2. Urne nedsat i græsplæne med flad sten over graven

3. Kiste nedsat i fællesgrav uden markering

4. Kiste nedsat i græsplæne med eller uden sten over graven

Da disse afsnit skal have en vis ensartethed, gælder følgende regler for de ovennævnte fire valgmuligheder:

1. Anonym fællesurnegrav uden særskilt markering: Urnen nedsættes i græsplænen ved mindestenen. Urnenedsættelsen finder normalt sted uden familiens deltagelse.

Her må der ikke opsættes gravsten

Blomster og kranse skal lægges på pladsen ved mindestenen

2. Urnegravsted, hvor urne er nedsat i græsplænen: Stenen over graven skal være en liggesten af granit og have målene 40x50 cm. Liggestenen kan være finthugget eller glatpoleret med indgraverede bogstaver. Bronzebogstaver må ikke anvendes.

Liggestenens overflade skal være i niveau med græsplænen og nedlægges efter aftale med graveren.

Man må gerne lægge blomster og kranse på liggestenen, men ikke på græsplænen.

Blomster må ikke anbringes i vaser, kræmmerhuse eller lignende, men ved henvendelse til graveren kan købes "forsvindingsvaser", som er den eneste typ vaser, der er tilladt at anvende på disse gravsteder.

Potteplanter eller holdere til levende lys må ikke anbringes på græsset omkring liggestenen. Øvrige pyntegenstande må ikke anbringes

Der må ikke foretages tilplantning eller granpyntning.

3. Anonym fælleskistegrav uden særskilt markering: Kisten nedsættes i et særskilt afsnit på kirkegården. Kistenedsættelsen finder normalt sted uden familiens deltagelse.

4. Kistegravsted, hvor kiste er nedsat i græsplænen med eller uden liggesten af granit. Her gælder samme regler som anført under punkt 2.

§ 29

Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan normalt finde sted på alle hverdage/lørdage.

C. Ordensbestemmelser

§ 30

1) Kirkegården er ikke aflåst.

2) Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

3) Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for

normal arbejdstid.

4) Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.

5) Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.

6) Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.

7) Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

8) Hunde må ikke medtages på kirkegården.

9) Cykelkørsel på kirkegården er ikke tilladt.

10) Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med menighedsrådets særskilte tilladelse.

11) Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.

12) Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.

Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Stk. 3. Graveren er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.