Lån af lokaler

Udlån til foreninger

Sognegårdens lokaler 2, 3 og 4 udlånes, når de er ledige til foreninger med  en ansvarlig bestyrelse med hjemsted i Hørning, Blegind og Adslev sogne til arrangementer med kirkelige, kulturelle, oplysende og sociale formål.

Se vedtægt for udlån nedenfor.

 

Mindesammenkomst

Hørning sognegård kan, hvis der er ledigt, anvendes til mindesammenkomst i forbindelse med begravelser/bisættelser fra Hørning, Blegind og Adslev kirker.

Der er plads til max. 100 personer hvis lokale 2 + 3 er ledige, eller 50 personer hvis der er ét lokale ledigt.

For nærmere aftale, i forbindelse med mindesammenkomst, om lokale, servering og evt. indkøb kontaktes Anna Gerda Nielsen tlf. 21 72 64 76. Der afregnes efterfølgende for indkøbte varer samt for timeforbrug til indkøb, servering, oprydning mm. Ikke forbrugte varer fra mindesammenkomsten udleveres til de pårørende.

Vedtægt for udlån

Vedtægter og regler for brug af sognegården

 

1. Om sognegården

Sognegården ejes af Hørning Kirke og bestyres af Hørning Me­nig­hedsråd. Det daglige tilsyn varetages af kirkens personale.

Sognegården indeholder kontorfaciliteter for sognepræster og kirkens personale. Endvidere indeholder sognegården undervisnings- og mødelokaler.

 

2. Brugere af sognegården

a. Primære brugere

Sognegårdens lokaler anvendes til konfirmationsforberedelse, ko­r-arbejde og aktiviteter i forbindelse hermed samt til møder, fo­redrag, studiekredse og lignende arrangeret af sognets præ­ster, organister, menighedsråd og provsti.

 

b. Sekundære brugere

I det omfang det kan indpasses med øvrige aktiviteter i sognegården og lokale 2+3 er ledige kan disse udlånes:

 • arrangementer med kir­kelige, kulturelle, oplysende og sociale formål af foreninger med en ansvarlig bestyrelse med hjem­sted i Hørning, Blegind og Adslev Sogne.

For udlån af lokaler gælder flg. Regler:

 • Sognegården er røgfrit område
 • Deltagerantal er begrænset af brandmyndighedernes godkendelse
 • Arrangementer afvikles i lånte mødelokale for lukkede døre, dvs. gangarealer må ikke inddrages til arrangementer.
 • Køkken må kun anvendes efter aftale med kirkens personale
 • Arrangementer må ikke virke forstyrrende for andre aktiviteter i sognegården
 • Foldedøren må kun betjenes efter aftale med kirkens personale
 • Sognegårdens inventar udlånes ikke ud af huset. 

3. Reservation af mødelokale og evt. køkken

Lokalereservering inkl. evt. køkkenfaciliteter sker ved henvendelse til kordegnekontoret.

 

 • Der kan kun forud reserveres inden for en periode på 3 må­neder.
 • Der kan ikke foretages faste ugentlige reservationer.
 • Der kan ikke foretages reservationer i weekenden.
 • Reservationer skal tage højde for tid til forberedelse og oprydning.
 • Menighedsrådet forbeholder sig ret til at aflyse reservationer i ek­stra­ordinære situationer.

4. Udsmykning

Udsmykning og herunder udstillinger varetages og godkendes af kunstudvalget

 

5. Oprydning og rengøring

Lokaler og køkken, herunder bordopstilling, efterlades i samme stand som ved modtagelsen.

Se venligst husorden på bagsiden af denne folder.

 

6. Aflåsning

Den ansvarlige låner sørger for oprydning, aflåsning med vi­de­re og afleverer nøglen i postkassen inden midnat samme aften.

 

Fejlalarm skal straks meldes til Falck på tlf. 70 33 11 11. Sker det ikke, vil der blive opkrævet gebyr for deres udrykning. Regningen vil blive videresendt til den ansvarlige låner.

Ituslået porcelæn m.v. erstattes til dagspris. Se opslag/prisliste i køkkenet.

Enhver skade på inventar eller bygning skal meddeles til kor­deg­nekontoret.

Menighedsrådet forbeholder sig ret til at kræve erstatning.

 

7. Opfølgning

Menighedsrådet har påtaleret og kan iværksætte efterfølgende ren­gø­ring eller reparation på låners regning, såfremt dette måtte skønnes nød­vendigt.

 

Såfremt regler for brug af sognegården ikke følges kan menighedsrådet stoppe for udlån af lokaler til pågældende forening.

 

Således vedtaget på menighedsrådsmødet den 4. november 2009.

 

 

Vi beder Jer gøre følgende, inden I forlader sognegården:

1.

Bordene tørres af med en fugtig klud. Farvede papirduge må ik­ke anvendes. 

 

2.

Gulvet i det benyttede lokale fejes. Der står en kost og fejebak fremme i hvert lokale.

 

3.

Da lokalerne skal være i orden til konfirmandundervisning m.v. næ­ste morgen efterlades bordopstillingen som vist på plan på tav­len.

 

4.

Der ryddes op i køkkenet. Brugt porcelæn vaskes op og sættes på plads.

 

5.

Affaldsposen tømmes i skraldespanden, som står under de sto­re træer på parkeringspladsen og ny affaldspose sættes i af­falds­spanden i køkkenet.

 

6.

Går der en sikring, så ring: 23 41 57 23

 

7.

Vedr. eksterne brugere (pkt. 2b): Prisen for kaffe, te og choko­lade er p.t. 5 kr. pr. kop og 30 kr. pr. kande.

Forbruget afregnes med kordegnekontoret.

 

8.

Om at låse: Nøglen lægges i postkassen efter tilslutning af alarm og af­lås­ning.

Fejlalarm skal straks meldes til Falck på tlf. 70 33 11 11, ellers vil der blive opkrævet gebyr.