Hørning, Blegind og Adslev menighedsråd

Hvert sogn har sit eget menighedsråd. Menighedsrådets medlemmer vælges for en 4 årig periode. Antallet af medlemmer afhænger af sognets størrelse. I Blegind og Adslev sogne er der således 5 medlemmer i hvert råd, mens der i Hørning sogns menighedsråd er 11 medlemmer.
Udover de valgte medlemmer er præsterne "fødte" medlemmer af menighedsrådet, ligesom der også sidder en repræsentant for personalet med ved rådets møder.

Menighedsrådets arbejde er meget alsidigt. Rådet varetager "praktiske" opgaver, som blandt andet administration og vedligeholdelse af bygninger. Der er også mere "kirkelige" opgaver, som for eksempel godkendelse af gudstjeneste-ordninger, fastsættelse af tidspunkter for de faste gudstjenester - og i det hele taget understøttelse og medvirken i det kirkelige liv i sognet. Det er også menighedsrådet, som er arbejdsgiver for de kirkelige ansatte, og som ved præsteansættelser indstiller, hvem man ønsker som præst for sognet.

Menighedsrådene mødes både til egentlige menighedsrådsmøder og til møder i forskellige udvalg. Rådets møder er offentlige og annonceres i kirkebladet - og naturligvis også i hjemmesidens kalender.